Obchodní podmínky

Prohlášení účastníka Aquapalace Run

Já, níže podepsaný účastník akce Aquapalace Run (dále jen „Akce“), jejímž pořadatelem je Events 4 you, z.s., IČ: 03675131, se sídlem Mikuleckého 1311/8, 142 00
Praha 4 (dále jen „pořadatel“), který pověřil organizačním zajištěním akce společnost GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s., IČ: 27642127, se sídlem Masarykovo nábř. 235/28, 110 00 Praha 1 (dále jen „organizátor“) přijímám a beru na vědomí, že Akce je testem fyzických a duševních vlastností, přičemž v souvislosti s mou účastí na Akci existují značná a specifická rizika (zejména riziko zranění či jiné újmy na zdraví, riziko smrti, jakož riziko újmy na majetku). Podpisem tohoto prohlášení veškerá rizika spojená s mojí účastí na Akci svobodně, dobrovolně a vědomě uznávám, akceptuji a přebírám na sebe. Potvrzuji, že jsem zdráv, v dobré fyzické kondici a nebylo mi ošetřujícím lékařem doporučeno se Akce neúčastnit.

V souvislosti s mou účastí na Akci uznávám, přijímám a souhlasím s následujícím:

 1. Souhlasím s dodržováním soutěžních pravidel platných pro konání Akce.
 2. Beru na vědomí, že mám právo před účastí na Akci zkontrolovat závodiště, zařízení, vybavení a prostory, které budou použity, a v případě, že se některé prostory budou zdát nebezpečné, oznámím toto organizátorovi Akce.
 3. Neodvolatelně se vzdávám jakýchkoliv právních nároků nebo závazků v případě újmy na zdraví, invalidity, smrti či škody na majetku, utrpěných v souvislosti s účastí na Akci, které účastníku Akce přiznává právní řád České republiky, vůči následujícím osobám nebo subjektům: organizátorovi, pořadateli, jeho sponzorům a spoluorganizátorům, závodním ředitelům, zaměstnancům a dobrovolníkům, i když tyto nároky, ztráty nebo závazky jsou způsobeny z nedbalosti jednáním nebo opomenutím osob výše uvedených.
 4. Beru na vědomí, že Akce bude probíhat za běžného silničního provozu, a přebírám veškerá rizika s tím spojená, která mou účastí na Akci mohou nastat. Dále přebírám jakákoliv jiná rizika spojená s účastí na Akci – zejména pády, kontakty s ostatními účastníky, povětrnostní podmínky, stav silnic a tramvajových přechodů, vodní překážky a na nebezpečí, která mohou způsobit diváci či dobrovolníci.
 5. Prohlašuji, že já ani nikdo další se nebude soudní cestou domáhat svých domnělých nároků vůči osobám nebo subjektům uvedeným výše v odstavci (c) ohledně práv a povinností z jakýchkoliv prohlášení, ztrát nebo závazků, kterých jsem se zde zřekl.
 6. Prohlašuji a zavazuji se, že odškodním osoby a subjekty uvedené v odstavci (c) za jakékoliv jednání či nekonání, v důsledku kterého vznikla osobám a subjektům uvedeným v odstavci (c) jakákoliv škoda.
 7. Tímto uděluji neodvolatelné a neomezené svolení ve prospěch organizátora k použití mého jména v souvislosti s mou účastí na Akci, a zříkám se práva na jakoukoliv budoucí náhradu škody, na kterou jinak mohu mít nárok v důsledku používání mého jména;
 8. Tímto uděluji neomezené svolení ve prospěch organizátora you k pořízení fotografií, podobizen, videí a jiných nahrávek v souvislosti s mou účastí na Akci a jejich následnému použití, zveřejňování, reprodukování, šíření a distribuování v neomezeném rozsahu po neomezenou dobu všemi způsoby užití bez teritoriálního omezení, a to bez jakékoliv náhrady či úplaty pro moji osobu, přičemž jsem si vědom, že udělené svolení dle tohoto odstavce mohu odvolat nejpozději do zahájení Akce;

 

 1. Akceptuji, že mé startovné je nevratné v jakémkoliv případě.

                  

PŘEČETL JSEM A PLNĚ POCHOPIL TOTO PROHLÁŠENÍ, VČTENĚ ZŘEKNUTÍ SE NÁROKŮ A VČETNĚ PŘIPOJENÉHO POUČENÍ, KTERÉMU JSEM POROZUMĚL. ROZUMÍM, ŽE JEHO PODPISEM JSEM SE VZDAL, JMÉNEM SVÝM A SVÉHO SVĚŘENCE, PODSTATNÝCH PRÁV, A TENTO PODPIS JSEM UČINIL SVOBODNĚ A DOBROVOLNĚ.

Čestně prohlašuji, že jsem ke dni podpisu tohoto prohlášení dosáhl věku 18 let a jsem plně svéprávný. Prohlašuji, že jsem se seznámil s obsahem tohoto prohlášení před jeho podpisem a že plně chápu jeho obsah a rizika spojená s účastí na Akci a Akce se zúčastním na vlastní nebezpečí.

Jméno Účastníka (TISKACE):

Datum narození:

E-mail:

Jméno kontaktu pro případ nouze (povinné):

Telefon:

Telefonní kontakt na osobu pro případ nouze (povinné):

Datum a Podpis:

Startovní číslo Účastníka a startovní vlna:

 

NEZLETILÍ/SVĚŘENCI: POKUD JE ÚČASTNÍK MLADŠÍ 18 LET NEBO MÁ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE, MUSÍ BÝT NÍŽE PODEPSÁN RODIČ NEBO ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE

Já, zákonný zástupce souhlasím s účastí svého syna/dcery na Akci za výše uvedených podmínek. Dále prohlašuji, že jsem oprávněn/a jednat jménem a na účet nezletilého.

Jméno zástupce (TISKACE):

 Jméno nezletilého (TISKACE):

 

Vztah k nezletilému:

Aktuální datum:

Podpis rodiče/opatrovníka

 

 

 

 

 

Poučení:

Účastník Akce svým potvrzením souhlasí se zpracováním osobních údajů, jež poskytl organizátorovi v rámci registrace do Akce a uděluje organizátorovi, tj. společnosti GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s., IČ: 27642127, se sídlem Masarykovo nábř. 235/28, 110 00 Praha 1  v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění na dobu 5-ti let svůj výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mail, a to za účelem realizace Akce a za účelem informování účastníka Akce o realizaci dalších marketingových akcí organizátora a dále za účelem jejich použití v rámci podnikatelské činnosti organizátora a rovněž k marketingovým účelům organizátora jako je nabízení výrobků a služeb, k použití v propagačních a reklamních materiálech organizátora nebo jeho klientů, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i k předání těchto údajů dalším osobám a dále za účelem průzkumu trhu, jeho analýz apod. Účastník svým potvrzením souhlasu poskytuje organizátorovi souhlas se zveřejněním jeho jména, příjmení, uvedením bydliště (pouze obec) na webových stránkách organizátora a v dalších médiích v souvislosti s realizací Akce.

Správcem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je organizátor tj. společnost GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s., IČ: 27642127, se sídlem Masarykovo nábř. 235/28, 110 00 Praha 1. Údaje poskytnuté účastníkem Akce mohou, kromě organizátora, zpracovávat další osoby pověřené organizátorem, a to způsobem obvyklým pro zpracování údajů k marketingovým účelům. Zpracovávané údaje budou zpřístupněny organizátorovi a osobám jinak zúčastněným na realizaci či jiných marketingových akcích organizátora.

Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, §12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese organizátora odvolat, že má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, že v případě, že zjistí nebo se domnívá, že organizátor jako správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat organizátora o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů a dále že má i právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zjistí-li, že při zpracování údajů došlo k porušení povinností organizátora ve smyslu tohoto zákona. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení organizátorovi.

Účastník rovněž uděluje souhlas správci a případně dalším osobám, jimž správce osobní údaje zpřístupní, k zasílání obchodních sdělení elektronickou poštou podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání Akce má za následek vyřazení účastníka z Akce.

Prohlášení účastníka Aquapalace Run ke stažení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Prodej vstupenek (startovních lístků) online na sportovní akce.

Společnost Events 4 you, z.s. Mikuleckého 1311/8, 142 00 Praha 4, IČ: 03675131, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka L 61775 (dále jen “Events 4 you”) vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako "VOP") pro upřesnění právních vztahů mezi majitelem koupené vstupenky a Events 4 you.

  

 1. Definice pojmů

Majitel Vstupenky

Majitel vstupenky je osoba, která si zakoupila Vstupenku prostřednictvím Služby na webové stránce na doméně www.aquapalacerun.cz

Služba

Jde o samostatný prodejní elektronický způsob objednávání, prodeje a distribuce elektronických Vstupenek.

Událost

Událost je veřejná společenská akce sportovního charakteru, na kterou se prostřednictvím Služby prodávají vstupenky, a kterou organizuje a/nebo pořádá Pořadatel.

Pořadatel

Pořadatel je subjekt, organizace nebo zařízení pořádající, provozující nebo organizující akce, resp. zprostředkovávající jejich řízení (např. Sportovní akce), a který zajišťuje i prodej a distribuci vstupenek

Vstupenka

Vstupenka je potvrzení umožňující jejímu majiteli za jednorázovou platbu vstup na Akci, na kterou byla zakoupena. Vstupenka je platná pouze na Akci, na kterou byla zakoupena, není možné ji použít na vstup na jinou Událost. Aktuální ceny Vstupenek jsou zveřejněny na internetové stránce www.aquapalacerun.cz

Typ Vstupenky

Elektronická forma Vstupenky je doručena majiteli na e-mailovou adresu, zadanou při uzavření objednávky.

 1. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upřesňují používání Služby a definují smluvní vztahy mezi Events 4 you a majitelem vstupenky.

 

2.1 Pořadatel přijímá od zájemců finanční prostředky odpovídající kupní ceně Vstupenek. Uhrazením ceny Vstupenky prostřednictvím webové stránky www.aquapalacerun.cz vstupuje Majitel Vstupenky do právního vztahu přímo s konkrétním Pořadatelem vybrané akce.

2.2 Informace o změně nebo zrušení akce může být zveřejněna na www.aquapalacerun.cz. Odpovědnost za zveřejnění o změně nebo zrušení Akce má Pořadatel.

 

 1. Objednání a platba za Vstupenky

3.1 Vstupenky je možné zakoupit přes Službu, která se nachází na webové stránce na doméně www.aquapalacerun.cz, nebo v den konání akce přímo na místě akce a to nejpozději 1 hodinu před zahájením akce.

3.2 Zájemci mohou využívat Službu následovně na:

 www.aquapalacerun.cz/registrace/ 

3.3 Platba za Vstupenky je možná prostřednictvím platebních systémů

- Bankovním převodem 

- Kreditní Kartou

3.4 Maximální počet Vstupenek, které je možné zakoupit na jednoho zákazníka, není omezen.

 

 1. Práva a povinnosti Majitele Vstupenky

4.1 Majitel Vstupenky koupí Vstupenky na danou Akci vstupuje do smluvního vztahu s Events 4 you.

4.2 Majitel Vstupenky je oprávněn použít Vstupenku na vstup na Akci, na kterou byla zakoupena.

4.3 Majitel Vstupenky je povinen na vyzvání Pořadatele předložit platný průkaz totožnosti.

4.4 Majitel Vstupenky je povinen zkontrolovat si Vstupenku a údaje na ní ihned po doručení (rozumí se – doručení do e-mailové schránky Majitele).

 

 1. Reklamační Řád
 2. Po zakoupení vstupenky - startovního lístku není možné od smlouvy s pořadatelem odstoupit a žádat vrácení startovného. Pořadatel nebude akceptovat vrácení již zaplaceného startovného na akci, která se bude konat. Rovněž není možné žádat vrácení startovného, pokud majitel vstupenku nevyužije.
 3. Převod registrace na jinou osobu je možný do týdne před Akcí a za správní poplatek 100,-Kč, který bude připsán na účet Pořadatele.

 

 1. Ochrana Osobních Údajů

6.1. Společnost Events 4 you z.s. v souladu s ustanoveními 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů), získává a zpracovává osobní údaje Majitelů vstupenek především v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní / emailový kontakt, datum narození, a to pro účely správy závazkových právních vztahů, které vznikají uzavřením smlouvy, mezi Majitelem vstupenek a Pořadatelem Akcí v souvislosti s koupí Vstupenek na konkrétní akci, a dále pro účely evidence činnosti jednotlivých Pořadatelů Akcí. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

6.2. Zakoupením vstupenky uděluje Majitel vstupenky ve smyslu ust. § 5 zákona o ochraně osobních údajů. společnosti Events 4 you souhlas ke zpracování jeho osobních údajů pro výše uvedený účel. Práva Majitele vstupenky dle ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů zůstávají zachovány.

6.3. Společnost Events 4 you se zavazuje, že získané osobní údaje v souladu s ustanoveními § 13 a násl. zákona o ochraně osobních údajů bude chránit před náhodným, jakož i nezákonným poškozením a zničením, náhodnou ztrátou, změnou, nedovoleným přístupem a zpřístupněním, jakož i před jakýmikoli jinými nedovolenými formami jejich zpracovávání.

6.4. Společnost Events 4 you se zároveň zavazuje v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů zachovávat mlčenlivost o získaných osobních údajích.

 Zakoupením Vstupenky na Akci vyjadřuje Majitel vstupenky souhlas s Obchodními podmínkami prodejní sítě Events 4 you (www.aquapalacerun.cz.cz) 

 

 1. Závěrečná ustanovení

7.1.  Zakoupením Vstupenky vyjadřuje Majitel vstupenky souhlas s těmito Všeobecnými Obchodními Podmínkami.

7.2. Práva a povinnosti stran neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky – zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

 

V Praze dne 6. 1. 2018

 

Events 4 you, z.s.

Všeobecné obchodní podmínky ke stažení